نام نویسی

نام نویسی, فیلدهای * مارک دار الزامی هستند